Konto bankowe: Bank Zachodni WBK SA   5 /O we Wroc³awiu

Nr 85 10901522 0000 0000 5210 7511

S¹d Rejonowy dla Wroc³awia-Fabrycznej

VI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, nr KRS 000035572

Kapita³ zak³adowy 70 000 z³, wp³acony 70 000 z³

NIP 898-10-01-321

Wydajemy na rynek rosyjski